Pas på når du sparer online

En af de ting som mange af os kigger mest på, når vi skal handle online, er ikke overraskende prisen. De samme varer er ofte til salg til mange forskellige priser rundt omkring. Hvis produktet er det samme, er det eneste man rigtig kan forholde sig til naturligvis prisen. Her vil langt de fleste af os naturligvis gå efter den laveste vi kan finde.

Der er en af grundene til, at der hele tiden dukker nye prissammenligningssider op, hvor man kan sammenligne produkter fra en lang række forskellige shops, og nemt få et overblik over hvor det kan købes billigt.

 

Hvornår skal alarmklokkerne ringe?

De fleste af os er vilde med et godt tilbud, og kan man spare mange penge, er der fristende at slå til med det samme. Der er da også mange webshops, der sælger til priser der er markant lavere end i fysiske butikker. Er et tilbud virkelig godt, kan der dog være god grund til at være opmærksom, for nogle tilbud er ganske enkelt for gode.

Sko af ældre modeller og tøj fra tidligere sæsoner sælges ofte til priser der er langt under de oprindelige, mens helt nye modeller sjældent bliver solgt til stærkt nedsatte priser. Dette gælder alt fra tøj og sko til elektronik og lignende.

Er der tale om helt nye produkter til stærkt nedsatte priser, er det derfor en god ide, lige at lade alarmklokkerne ringe lidt. Der er også nogle produkter, der ganske enkelt ikke er på tilbud, så kan man spare 50% på en ny iPad, skal man holde sig langt væk, hvis man ikke kender butikken i forvejen.

Brug dine sunde fornuft

Generelt kan man sige, at det bedste våben man har, når det kommer til at finde gode tilbud, er ens egen sunde fornuft, men den kommer man nemlig rigtig langt. Er tilbuddet bedre end alle andre steder, kan det være, der er en grund til det, som ikke er af den gode slags.

Er der tale om en stor butik, som du kender i forvejen, er der en god sandsynlighed for at du kan stole på dem, men har du aldrig hørt om den før, skal du måske være lidt mere varsom.

Har shoppen det danske e-mærke, kan du dog roligt stole på dem, da det er os forbrugeres sikkerhed for, at der er styr på tingene.

Så inden du jubler over at kunne spare 70% på et helt nye Nike sko, så tjek lige om shoppen er en du kan stole på.


Kunne du tænke dig at bidrage med indhold til Spar Mere?
Vidste du, at du selv kan oprette en bruger og udgive gæsteartikler? Alt, vi kræver er, at du overholder vores retningslinjer.
Bliv gæsteblogger